Masz pytanie?

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
z dnia 20-07-2022
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.hurtparapety.eu.
Sprzedającym jest Szymon Masarczyk, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, dostępny pod adresem 44-293 Gaszowice, ul. Pogwizdowska 47, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 642 281 75 60, Regon: 240463990, zwany także zamiennie „Usługodawcą”.
 Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: - pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): +48 785 114 785 - korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@hurtparapety.eu
DANE FIRMOWE:

NAZWA: FIRMA BUDOWLANA Szymon Masarczyk

ADRES: ul. Pogwizdowska 47, 44-293 Gaszowice

NIP PL 642-281-75-60
NUMER KONTA:  37 1050 1344 1000 0090 7800 0222   ING Bank Śląski S.A.
§ 1 DEFINICJE
Regulamin - niniejszy regulamin, stanowiący zbiór reguł korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów Produktów;.
Klient, Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Usługodawca, Sprzedawca - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Produkt, Towar - wszystkie wyroby oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie; Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
Umowa - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.hurtparapety.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
§ 2 ZASADY OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.hurtparapety.eu
Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia korzystanie ze Sklepu i nabycie Produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
Sklep internetowy www.hurtparapety.eu prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.hurtparapety.eu są fabrycznie nowe (chyba że w opisie przedmiotu zaznaczono inaczej), oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).
Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.hurtparapety.eu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu.
Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia następnego od zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy, a w przypadku dokonania zamówienia z wyborem opcji „za pobraniem" czas realizacji liczony jest od dnia złożenia zamówienia do dnia nadania przesyłki.
Każdy zakupiony przedmiot jest traktowany jako osobna sztuka. W przypadku chęci zakupienia większej ilości przedmiotów prosimy o wcześniejszy kontakt.
Jeśli paczka ma być wysłana na inny adres niż podany, proszę o podanie go niezwłocznie po zakupie poprzez adres e-mail: biuro@hurtparapety.eu - ''Adres do wysyłki"
Po zaksięgowaniu wpłaty nie ma możliwości zmiany formy i kosztów wysyłki;
§ 4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI
Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem". Przy wyborze opcji płatności „przelew" lub „płatność kartą lub przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu".
§ 5 PŁATNOŚCI
Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dostępnego do wyboru podczas składania zamówienia lub przelewem na konto bankowe sklepu.
§ 6 GWARANCJA
Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta i dostarczanej Klientowi wraz z Towarem. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
Składając reklamację z tytułu gwarancji należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, pod adres: 44-293 Gaszowice, ul. Pogwizdowska 47.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 login kupującego,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
§ 7 RĘKOJMIA
Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar bez wad. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za niezgodność Towaru z Umową (wady Towaru).
Klient może złożyć reklamację na podstawie rękojmi za wady (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). W ramach reklamacji Klient może żądać jednego z czterech działań:
Wymiany Produktu na nowy,
Naprawy Produktu przez Sprzedawcę,
Obniżenia ceny Produktu albo
Odstąpienia od umowy, jeżeli wada Produktu jest istotna.
Wybór żądania należy do Klienta, przy czym Usługodawca może zaproponować inne rozwiązanie spośród wyżej wskazanych w granicach wyznaczonych treścią przepisów prawa.
Reklamację należy składać na adres Usługodawcy.
Wypełnione zgłoszenie reklamacyjne należy dostarczyć Usługodawcy w formie papierowej wraz z reklamowanym towarem oraz z dowodem zakupu i na adres: 44-293 Gaszowice, ul. Pogwizdowska 47. Zgłoszenie reklamacyjne należy podpisać odręcznie.
Żądając obniżenia ceny Produktu Klient podaje kwotę, o którą cena ma być obniżona. Jeżeli zgłoszone przez Klienta żądanie obniżenia ceny Produktu jest pierwszym żądaniem złożonym w ramach procedury reklamacji dotyczącej danego Produktu, Usługodawca może zaproponować Klientowi wymianę lub naprawę.
Klient może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wada Produktu ma charakter istotny.
Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę reklamowanego Produktu.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Usługodawca wyśle do Klienta Produkt pełnowartościowy, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład) Usługodawca zwróci równowartość ceny Produktu zapłaconej przez Klienta oraz koszt przesyłki do wysokości najtańszej opłaty przesyłki w ofercie Sprzedawcy.
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie przekazany lub odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych (licząc począwszy od następnego dnia po dostarczeniu zamówienia), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, bez podawania przyczyny.
Powyższe Prawo odstąpienia od Umowy zawartej nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Sytuacje takie dotyczą m.in. Towaru o długości wskazanej indywidualnie przez Kupującego lub wyboru Towaru w kolorze, który nie znajdował się w zaproponowanym przez Sprzedawcę katalogu.
Aby skutecznie odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć stosowne oświadczenie woli  na adres e-mail: biuro@hurtparapety.eu lub adres firmy. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Do przesyłki prosimy dołączyć potwierdzenie zawarcia umowy (najlepiej paragon / kopia faktury / potwierdzenie przelewu itp.). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
 (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
.............................................
..............................................
..............................................
Ja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , numer oferty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Data zawarcia umowy to.. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . ., data odbioru zamówienia. . . . . . . . . . . . . . . . .

Imię i nazwisko Kupującego..........................................................................
Login.........................................................................................
Adres .......................................................................................
Data..........................................................................................


Odręczny Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)
Sprzedawca zwraca Klientowi równowartość ceny Produktu oraz koszt doręczenia przesyłki Klientowi do wysokości najtańszej opłaty przesyłki w ofercie Sprzedawcy. Sprzedawca nie zwraca kosztu odesłania Produktu do Sprzedawcy.
​Sprzedawca nie pokrywa kosztu zwrotu Produktu wysyłką za pobraniem nadaną przez Klienta. Przy wyborze wysyłki za pobraniem jako sposobu zwrotu Produktu Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszelkimi kosztami, jakie w związku z tym poniesie.
W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy we wskazanej formie i terminie uważa się Umowę za niezawartą.
Po odstąpieniu od Umowy Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
§ 9 BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§ 10 USZKODZENIE PRODUKTU PODCZAS TRANSPORTU
W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Produktu podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody.
Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Produktu podczas transportu będą rozpatrywane ze szczególnym uwzględnieniem protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

§ 11 ZMIANA REGULAMINU
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do złożonego przez Klienta i realizowanego przez Sprzedawcę zamówienia. Do złożonych zamówień stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili składania zamówienia.
Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio znajdujące zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień Regulaminu za nieważny, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
§ 13 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji zamówień i umów sprzedaży pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu. W szczególności dane osobowe mogą zostać przekazane do operatorów płatności (np. PayPal lub tpay.com) w celu realizacji płatności oraz do firm kurierskich  w celu dostarczenia Produktu pod wskazany adres.
Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu.
Dane osobowe nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom, poza tymi które posiadają odpowiednią podstawę prawną, w szczególności, jeśli dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik.
Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Administratora tak długo, jak długo jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń (w zakresie wykonania na rzecz Użytkownika zawartych przez niego umów – np. dane kontaktowe, zapis korespondencji i zapisy transakcji), do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody (w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody) lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu.
Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora poprzez wysyłkę wiadomości mailowej zawierającej taki sprzeciw należy przesłać na adres: biuro@hurtparapety.eu
Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie" Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres biuro@hurtparapety.eu
Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta..

 


 

 

Ciepły parapet  •  Agromarmur  •  Parapet aglomarmur  •  parapety mdf cena  •  parapet postforming  •  Parapety wewnętrzne  •  Okleina na parapet  •  Nakładka na parapet  •  Parapety zewnętrzne